Zaak Simap

De "case SIMAP" is de vraag van de High Court van Valencia voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg met als eiser aanvrager Doctors 'Union Public Assistance als de verdachte vraag Ministerie van Volksgezondheid van de Valenciaanse Gemeenschap, en in haar werk status van de artsen in de eerstelijns gezondheidszorg teams wordt besproken.

Achtergrond

De Spaanse Health Administration stelde de bewakers in ziekenhuizen in 1977 en de voortdurende zorg in gezondheidscentra in 1984. In beide decreten stelt dat de bepaling van de bewakers en locatiediensten is verplicht door de behoeften die voortvloeien uit de voortzetting van de activiteiten van gezondheidscentra. Artsen moeten per se uw gewone dag en ook alle bewakers of Continuing Care Health Administration nodig is, hetgeen de toereikendheid van de beroepsbevolking te vermijden alleen maar om vooruit te werken. Voor alle gezondheid groep, had de administratie al een aantal beschermende maatregelen voor werknemers in ploegendienst en 's nachts gemaakt. In die zin was de tijd aanzienlijke verlaging van de maximale jaarlijkse dag in 1992 is overeengekomen, wat leidde tot 115 uur minder roterende nachtdienst en 175 uur minder dan de statutaire jaarrekening 1645 uren vast werk dag te werken. Maar deze zelfde overeenkomst, met uitzondering van de "overeenkomt met het continuüm van de zorg" uur. Zo werden de Spaanse artsen uit het grondwettelijke recht uitgesloten voor een beperkte tijd om de nodige rust te verzekeren.

Ontwikkeling

De vraag

De vragen zijn de belangrijkste besluiten van de Gemeenschap Hof en is het Europese equivalent van de constitutionele kwesties die door de rechters bij hun respectieve constitutionele hof en streven naar een uniforme interpretatie van de geldigheid van de EU-regels te realiseren.

SIMAP is een vereniging die bestaat uit artsen die werkzaam zijn in de volksgezondheid en vond daarin de beste manier om professioneel te gaan. SIMAP voorgelegd aan de Sociaal-kamer van het Autonomic Hof dd 17 juni 1998 een rechtszaak over arbeidsgeschil tegen het ministerie van Volksgezondheid van de Generalitat Valenciana, over de arbeidssituatie van artsen Teams Primary Care Health Centers van Valencia. De Autonomy Hof uitgegeven Orde gedateerd 10 juli 1998 waarin de procedure wordt opgeschort en de aan het communautaire Hof vraag, die werd toegelaten tot de referentie zaak C-303/98, tegen Health Department SIMAP voordoen.

De Auto van Autonomy Hof

In de achtergrond van de Orde, het bestaat uit een duidelijk de juistheid van de klacht van de eiser, op arbeid misbruik plaatsvindt. In essentie wordt beweerd dat "de artsen die diensten in de eerstelijns gezondheidszorg teams zijn gedwongen om dagen van onbepaalde tijd het werk te realiseren, zonder stop of dagelijks of wekelijks of maandelijks of jaarlijks, waarbij de gewone werkdag wordt verbonden met de shift voortdurende zorg, en dit met de normale werkuren van de volgende dag, en al herhaalde de gewenste snelheid door het ministerie van Volksgezondheid, eenzijdig gepland als dat nodig is. In feite, een arts voert een ononderbroken arbeidstijd van 31 uur, zonder nachtrust, alle keren dat u plant een week of een maand, zelfs met cadans dag in dag uit, dat voorziet in de levering op hun eigen, bewegende naar huis te bezoeken 's nachts wanneer er geen openbaar vervoer, alleen en zonder enige veiligheid, volgens zijn oordeel. "

Deze situatie is duidelijk in tegenspraak met de Europese Richtlijn 93/104 / EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd en met de Europese richtlijn 89/391 / EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk.

Het middelpunt van de kwesties die door de regionale rechtbank voor de Gemeenschap Hof wat was de vraag of de activiteit van artsen die deel uitmaken van de eerstelijns gezondheidszorg teams was van toepassing zijnde Europese richtlijn. Ook is het de bedoeling om drie extra vragen toe te lichten:

 • Als de tijd besteed aan bellen, of een fysieke aanwezigheid in het gezondheidscentrum of in eenzame plaats, moest worden beschouwd als de arbeidstijd voor de toepassing en de gevolgen van de richtlijn, en dus als het was in de berekening te gaan van de maximale arbeidsduur.
 • Als de toestemming gegeven door de sociale partners het verbod in de richtlijn dat de werkgever een arbeidsovereenkomst voordeel dan de aangepaste plafond zonder toestemming van de werknemer te hebben verkregen moet kunnen overschrijven.
 • Als de geciteerde werk van artsen kunnen worden aangemerkt als nacht- en ploegenarbeid zo.

De hoorzitting in Luxemburg

Simap gewilde houden gehoor, een feit dat werd verleend en dat gebeurde op 28 september 1999 in de Grand Salle van de Gemeenschap Hof, voor de plenaire vergadering van het zelfde, met de aanwezigheid van 15 rechters en worden verklaard praktijk klasse voor een cursus actualisering van de communautaire regels van de Duitse justitie.

Advocaat-generaal

Later op 16 december 1999 heeft de procureur-generaal de heer Antonio Saggio presenteerde zijn bevindingen aan de communautaire rechter, stelt derhalve geleverd oordeel.

De figuur van de procureur-generaal van de Gemeenschap Hof is daarom een ​​belangrijke singulariteit is niet bekend bij de meeste nationale jurisdicties. Hun aantal is slechts acht. Zijn functie is de publieke presentatie, in volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid van redenen omklede conclusies over zaken die bij het Hof om te helpen bij het vervullen van haar missie. Zijn grote prestige maakt haar bevindingen, die openbaar zijn, zoals de bovengenoemde vormen een waardevolle bron van informatie en fungeren als een indicator van de richting uitspraak van het Hof zal waarschijnlijk in de toekomst.

Opgemerkt wordt dat de Europese richtlijn dat een bepaalde activiteit te beschouwen arbeidstijd moeten voldoen aan drie eisen:

 • De werknemer moet blijven op het werk.
 • Een beschikking van de werkgever.
 • En in de uitoefening van zijn functie.

Deze drie eisen, zoals uitgelegd door de advocaat-generaal zijn niet cumulatief, maar onafhankelijke onder hen, om samen te accepteren van de drie zou toegeven dat de Europese Unie bewust heeft gekozen voor een omkering van communautair sociaal beleid te markeren op de ontwikkeling van het interne beleid lidstaten. Het onderscheid tussen de begrippen beschikbaarheid van toepassing op bewakers fysiek aanwezig en toepasselijke locatie bewakers gelegen, merkt echter op dat het regime van de locatie niet kan worden beschouwd als vrije tijd dan in dezelfde werknemer kan geen absolute hebben van zijn eigen tijd.

De zin

Op 3 oktober 2000 heeft de Gemeenschap oordeelde en het gevestigde vier belangrijke punten:

 • De activiteit van de artsen in het kader van de Europese arbeidstijdenrichtlijn valt.
 • De tijd besteed aan bellen, wanneer hun fysieke aanwezigheid moet worden beschouwd als arbeidstijd in al haar onderdelen en, indien van toepassing, overwerk. De levering van diensten op een locatie te worden beschouwd werktijd wanneer er effectief bepaling daarvan, zonder dat de rest kan worden beschouwd als rusttijd.
 • Werk tijdens de wachtdiensten vormt ploegendienst.
 • De instemming van de vertegenwoordigers van de vakbonden in een collectieve of andere overeenkomst is niet gelijk aan die van de werknemer zelf.

Impact op Spanje

Zinnen voor de eerstelijns gezondheidszorg artsen en Specialized

De sociale kamer van het Autonomic Hof uitgegeven uitspraken gedateerd 2 november 2000 en 5 februari 2001, op twee aparte collectieve geschillen die door de SIMAP, tegen het Ministerie van Volksgezondheid, waarin fout beide voor de eerstelijns gezondheidszorg artsen, en artsen bestaat Specialty Care:

 • Het recht op een werkdag niet meer dan 48 uur, met inbegrip van werktijd besteed aan-call bewakers of voor elke periode van zeven dagen in de telling 12 maanden.
 • De erkenning van de status van werknemers in ploegendienst voor artsen die bewakers of voortdurende zorg uit te voeren.

Het statuut Marco

De rechtszaak Simap, was de trigger voor de omzetting van de Europese richtlijnen inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid, de Spaanse gezondheidszorg. Dit werd gedaan door de wet 55/2003, Marco statuut gevestigde personeel van de gezondheidszorg.

Impact op Europa

Het probleem van de opt-out

Een van de sectoren waarin het recht van werknemers meer dan 48 uur per week wordt geschonden is gezondheid: vaak, Europese artsen bewakers uit te voeren in het ziekenhuis, dat ver boven de maximaal toegestane tijd.

Simap veroorzaakt veel Staten reageren door te gaan naar de mogelijkheid van "opting-out" individu, om te vermijden dat de uitvoering van de beslissing van het Hof. Vervolgens, in de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Jaeger, de vraag van de wacht in de werkplaats werd ook verhoogd, in gevallen waar artsen rusten of slapen. Het Hof oordeelde dat deze periodes ook moeten worden beschouwd arbeidstijd als de bepalende factor is "het feit dat ze wettelijk verplicht om een ​​plaats bepaald door de werkgever", zodat de onmogelijkheid van het kiezen van de wachttijd zelfs in rust, zo belangrijk onderdeel van de uitoefening van hun functies.

Gezien deze bron door verschillende Europese landen om opt-out, het Europees Parlement in zijn vergadering van 11 februari 2004, vereist de Commissie te herzien en de hervorming van de richtlijn betreffende de verdeling van de arbeidstijd om systeemrisico misbruik te voorkomen sommige landen en verzocht om een ​​beoordeling "zo snel mogelijk" de opt-out afzonderlijk met het oog op de uiteindelijke afschaffing in 2007.

Richtlijn 65 uur

In 2008 heeft de Raad van Ministers van de Arbeid van de Europese Unie-orgaan waarin zij vertegenwoordigd arbeid ministers van de 27 landen van de Unie, heeft een nieuwe richtlijn van 65 uur tot 65 uur om de werkweek te verhogen. Het initiatief werd gepresenteerd door Slovenië via haar -State Minister Marjeta Cotman op dat moment bezet het voorzitterschap van de Raad-. Het Europees Parlement, echter heeft de "Omheiningen rapport" op 17 december 2008, zo genoemd te worden voorbereid door de Spaanse socialistische Parlementslid Alejandro Cercas, waarmee de nieuwe richtlijn werd verworpen, vaste 48 uur maximale wekelijkse arbeidstijd en geen aanvraag clausules werden verwijderd over een periode van drie jaar bewaard sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk.

Europese raadpleging van de Commissie over de herziening van de richtlijn

Tot slot, op 21 december 2010, een mededeling van de Commissie AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET ECONOMISCH EN SOCIAAL EN HET EUROPEES COMITÉ VAN DE REGIO werd gehouden, over de voorgestelde herziening van de richtlijn inzake arbeidstijd , tot bepaalde maximale wekelijkse grenzen en op voorwaarde dat de betrokken werknemers een passende bescherming.

Inhaalrust

Het zou nodig zijn om nieuwe bepalingen in te voeren om de timing van dagelijkse en wekelijkse compenserende rusttijden te verduidelijken. In Jaeger, het Hof dat de minimale dagelijkse rusttijd die niet kan worden genomen direct na het einde van het verlengde van het werk moet worden genomen of, in elk geval vóór de start van de volgende shift. De wet is minder duidelijk met betrekking tot de wekelijkse rusttijd niet genomen. Recent onderzoek bevestigt de ernstige gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van het uitstellen van minimale dagelijkse en wekelijkse rusttijden.

Algehele beoordeling

De tweede optie is om een ​​meer omvattende reeks wijzigingen voor te stellen en de kwesties van de aanwezigheidsdienst en de compenserende rust. Kan ook worden beschouwd als de volgende veranderingen, onder voorbehoud, in voorkomend geval, een adequate bescherming van de gezondheid en veiligheid:

 • Extra flexibiliteit om overeenkomsten te sluiten over de arbeidstijd door middel van collectieve onderhandelingen, mits aan bepaalde essentiële voorwaarden is voldaan.
 • Uitzonderingen op referentieperioden langer dan twaalf maanden, in specifieke gevallen toe te staan, in overleg tussen de sociale partners.
 • Verlenging tot twaalf maanden van de referentieperiode voor een gemiddelde werktijd door middel van wetgeving na raadpleging van de sociale partners op het juiste niveau, in gebieden of lidstaten waar de opt-out wordt niet gebruikt als onderdeel van een pakket in evenwicht met andere onderstaande opties.
(0)
(0)
Vorige artikel Sopa de Gato
Volgende artikel Vilafrancada

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha