Bolkestein-richtlijn

Het staat bekend als de Bolkestein-richtlijn richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende diensten op de interne markt, door de Europese Commissie in februari 2004 en uiteindelijk in november 2006 is goedgekeurd, op 28 december in werking getreden 2006. Ook wel bekend als de dienstenrichtlijn.

Het doel is om de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van diensten tussen de lidstaten van de Europese Unie te bevorderen.

De voorgestelde richtlijn is gebaseerd op de artikelen 47.2 en 55 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De wetgevende medebeslissingsprocedure wordt toegepast. Frits Bolkestein, Europees commissaris voor de interne markt onder president Romano Prodi, voorgesteld en verdedigd dit beleid, dat voor de eenvoud, vaak aangeduid met zijn naam.

Het proces van goedkeuring van de richtlijn werd onderbroken als gevolg van sterke controverse over de inhoud; in het bijzonder dat hij beschuldigde de directeuren van het zijn van de neoliberale volgt dat volgens de linkerzijde, de Groenen en een aantal sociale formaties, is de Europese Unie een test. De verhitte discussie over de richtlijn wordt ook weerspiegeld in andere gebieden: het is ervan beschuldigd een van de oorzaken van het gebrek van het burgerschap met betrekking tot de Europese instellingen, en wordt beschouwd als een van de redenen voor de overwinning van de "NO 'in het Franse referendum over de Europese Grondwet.

Echter, de richtlijn nu "Dienstenrichtlijn" genoemd bevat een aantal bepalingen voor nutsbedrijven en gebruikers, zoals de vereenvoudiging van de procedures en formaliteiten voor de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit en een systeem van administratieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Beleidsdoelstellingen

Volgens de Europese Commissie in juli 2002 een verslag over de toestand van de interne markt voor diensten, de integratie van de markt is verre van optimaal te genieten van het potentieel van de economische groei. De Bolkestein-richtlijn heeft tot doel het verkeer van diensten binnen de Europese Unie te liberaliseren, zoals diensten zijn goed voor 70% van de werkgelegenheid in Europa, en de liberalisering, volgens sommige economen, meer werkgelegenheid en het BBP in de Europese Unie. De Bolkestein-richtlijn is opgenomen in het kader van de neo-liberalisering van de Lissabon-agenda.

De richtlijn is niet bedoeld om een ​​bepaalde discipline te vestigen in de brede sector van de diensten: het wordt voorgesteld als een kaderrichtlijn, waarin enkele zeer algemene regels en de lidstaten de mogelijkheid om te beslissen over hoe de principes toe te passen. Het algemene principe dat de richtlijn is gebaseerd, wordt geïllustreerd door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het beroemde Cassis de Dijon van 1979 betreffende het vrije verkeer van goederen. Het Hof had geoordeeld dat als een goed wordt geproduceerd en in een Europees land op de markt gebracht, de andere lidstaten hebben niet het recht om zijn beweging te beperken. Het is een beginsel van wederzijds vertrouwen, waardoor veel kleine coup te elimineren verschillen in regelgeving die de voortgang van de interne markt beperkt. De Bolkestein-richtlijn beoogt een soortgelijke doel in de dienstensector te bereiken.

De richtlijn bevat geen enkele gebieden die al door andere elementen van de communautaire wetgeving vallen: financiële diensten, elektronische-communicatienetwerken, vervoersdiensten en de fiscale sector.

De inhoud van het oorspronkelijke voorstel

Het bord is verdeeld in drie gebieden met betrekking tot het wegnemen van belemmeringen voor de vrijheid van vestiging, het wegnemen van belemmeringen voor het vrije verkeer van diensten en tot slot de oprichting van wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten.

De vrijheid van vestiging

De Bolkestein-richtlijn ter vereenvoudiging van de administratieve procedures, elimineren overtollige bureaucratie en, bovenal, om discriminatie te voorkomen op basis van de nationaliteit van degenen die proberen om zich te vestigen in een ander Europees land te dienen. Om deze doelstellingen te bereiken stelt de oprichting van "one-stop shops", waar een service provider om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen, de mogelijkheid om deze procedures door Internet te voltooien, het verwijderen van onnodige bureaucratische eisen, discriminerende vergunnings- en discriminatie op grond van nationaliteit.

Vrij verkeer van diensten

Het vrije verkeer van diensten verschilt van de vrijheid van vestiging, omdat het gevallen die tijdelijk van het ene land naar het andere om een ​​service te bieden in een beperkte tijd behandelt. In deze gevallen is de richtlijn in staat stelt de aanbieder van een aantal van de in het geval van de vestiging formaliteiten vrijstellen.

Vrij verkeer is duidelijk onderscheiden van de vrijheid van vestiging in de laatste omvat het uitvoeren van een economische activiteit door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd. Daarentegen het vrije verkeer van diensten wordt bepaald door het ontbreken van een stabiele en continue in het economische leven van de ontvangende lidstaat van deelname. Het onderscheid kan niet zo duidelijk in veel gevallen, moeten zowel de duur en de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit in de dienstverlening aan te pakken. Kortom, de oprichting vereist integratie in de economie van de staat in kwestie, die normaal gesproken duurt verband de overname van klanten uit een stabiele professionele woonplaats.

Het principe van het land van herkomst

De door het land van oorsprong-beginsel voorgestelde richtlijn, volgens welke de dienstverlener die naar een ander Europees land verhuist moet zich houden aan de wetten van hun land van herkomst. Het doel zou zijn om de kredietinstellingen van diensten aan te moedigen om te verhuizen zonder over 27 verschillende nationale wetten te leren.

Het principe van het land van herkomst is vooral gericht op de juridische aspecten van de diploma's, regelgeving, met name vergunningen, enz. Nodig Met betrekking tot het arbeidsrecht, gereguleerd door de 96/71 / EG, worden zij uit het land van herkomst regels inzake het minimumloon uitgesloten; gezondheid, hygiëne en veiligheid; de rechten van zwangere vrouwen en moederschap; de rechten van kinderen en jongeren; pariteit overwegingen bij de behandeling van mannen en vrouwen, en betaalde vakantie. Maar dit principe onderworpen zijn aan andere belangrijke beleidsterreinen zoals het stakingsrecht, de arbeidsvoorwaarden en ontslag en sociale bijdragen.

Er zijn nog andere algemene afwijkingen van het land van herkomst, met name wat het onderwerp van andere Europese normen, waaronder de volgende: postdiensten; de distributie van elektriciteit, gas en water; beroepskwalificaties; auteursrechten; de redenen van openbare veiligheid en gezondheid orde.

Er zijn andere voorbijgaande uit het land van herkomst uitzonderingen: vervoer financieel kapitaal, kansspelen en de gerechtelijke inning van leningen.

In uitzonderlijke gevallen kan een staat uitzonderingen in individuele gevallen uit het land van herkomst. Dit geldt met name in de uitoefening van beroepen in de gezondheidszorg en in de bescherming van de openbare orde.

Wederzijds vertrouwen tussen staten

De richtlijn bevordert de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten op gebieden zoals consumentenbescherming, beroepsverzekering en geschillenbeslechting; Ook bevordert de samenwerking tussen de verschillende nationale autoriteiten en de creatie van gedragscodes.

Controverse over de richtlijn

Het land van oorsprong-beginsel tot ernstige zorgen en leidde tot veel kritiek van de start: de invoering ervan zou leiden tot sociale dumping, dwz de concurrentie aan te moedigen in het verminderen van sociale voogdij, arbeidsrechten en betaal niveaus.

De "Poolse loodgieter"

De angst dat de zeer weinig sociale bescherming van de nieuwe lidstaten leiden tot een verslechtering van de rechten van werknemers in de oude lidstaten werd geïllustreerd in Frankrijk met de figuur van de 'Poolse loodgieter', voor het eerst gebruikt door Philippe de Villiers en tegenstanders tegen de Europese Grondwet als een symbool van de angst voor de komst van onderbetaalde Oost-Europa die oneerlijk zouden concurreren met de nationale werknemers.

Deze angst gematerialiseerd in een echte geval in Zweden, waar sprake is van een wet op het minimumloon, maar dit wordt bij consensus tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties overeengekomen. Een Lets bedrijf, dat een gebouw concurrentie in de Zweedse stad Vaxholm had gewonnen, in het licht van de 96/71 / EG-richtlijn vrij om hun werknemers Letse lonen van toepassing werd beschouwd. Dit geval en soortgelijke situaties deden de bezorgdheid over de aanwezigheid van te veel grijze gebieden in de voorgestelde wetgeving, die zou hebben geleid tot een wedstrijd in de vermindering van de sociale rechten te verhogen. Soortgelijke bezwaren werden geuit over de bescherming van het milieu en de consument.

Amendementen van het Parlement

Om te reageren op wijdverbreide bezorgdheid over de richtlijn, de Europese Volkspartij en de Europese Socialistische Partij akkoord bereikt over een compromistekst die volledig elimineert het beginsel van het land van herkomst, en bevat een groot aantal uitzonderingen en waarborgen tot een vermindering te voorkomen bereikt arbeidsrechten en sociale voogdij. De door het Europees Parlement in de plenaire vergadering op 16 februari 2006 is aangenomen compromistekst, wordt vaak verwezen met de naam van de Duitse sociaal-democrate Evelyne Gebhardt tot rapporteur.

Het oorspronkelijke voorstel tot wijziging van het geheel van de Europese Groene Partij en de Partij van Europees Links werd verworpen door 486 stemmen tegen en 153 stemmen. De compromistekst werd aangenomen met 391 stemmen voor, 213 tegen en 34 onthoudingen. Ze stemden voor het grootste deel van de leden van de populaire groep van liberale en socialistische groep, met uitzondering van de Franse socialisten. Ze stemden tegen de meerderheid van de vertegenwoordigers van het Europees Links, de Groenen, Onafhankelijkheid en Democratie en de Unie voor een Europa van Nationale Staten.

De nieuwe tekst maakt onderscheid toegang tot de Europese markten, die als vrij en gedereguleerd eventuele uitoefening van dienstenactiviteiten, die de regels van het land van bestemming moet volgen moeten zijn, om niet te bemoeien met het saldo van de lokale markten. Talrijke uitzonderingen niet vrij van dubbelzinnigheid, zoals de uitsluiting van diensten van algemeen belang die door de staat worden toegelicht onder verwijzing naar sectoren is reeds geprivatiseerd en houdt geen rekening met de privatisering of afschaffing van monopolies. Afgezien van de uitsluiting van diensten van algemeen belang, wordt de mogelijkheid van uitsluiting van bepaalde diensten van algemeen economisch belang toegevoegd. Het verandert ook de verplichting van de controle over het tijdelijk verrichten van diensten, die in de oorspronkelijke versie werd toegeschreven aan het land van herkomst; in de definitieve versie van de staat van bestemming is verantwoordelijk voor het waarborgen van respect voor de nationale wet- en regelgeving.

De toezegging ontving ook de goedkeuring van het Europees Verbond van Vakverenigingen. Kan men zeggen dat de definitieve versie van de meeste mensen die de originele versie te veel tekortkomingen op het gebied van sociale en arbeidsrechten zag heeft voldaan. Er zijn nog steeds uitingen van onvrede met het goedgekeurde beleid over het algemeen onderverdeeld in twee categorieën: degenen die hoopten op een liberaler beleid en geloven dat de economische voordelen zullen daarvan ernstig beperkt, wat leidt tot spreken van een gemiste kans voor Europa; en degenen die het niet eens met het principe van het beperken van de macht van de staten.

De tekst gewijzigd door het Parlement keert nu terug naar onderzoek door de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie, die moet oordelen over de inhoud, zoals voorzien in de wetgevende medebeslissingsprocedure.

(0)
(0)

Commentaren - 0

Geen reacties

Voeg een Commentaar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tekens over: 3000
captcha